طراحی و ساخت دستگاه پرس و صادرات آن به کشور افغانستان

طراحی و ساخت  دستگاه پرس و صادرات آن به کشور افغانستان
نواندیشان موفق به طراح و ساخت دستگاه پرس 200 تن جهت ساخت تابلوهای شهری کشور افغانستان(شهر گابل)گردیدد که به این کشور ارسال شده .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴