چهارمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

حضور موفق در چهارمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵