دستگاه کشش

دستگاه کشش:
هدف از این آزمون بررسی رفتار مکانیکی مواد پلاستیکی و یا سایر مواد در اثر کشش می­باشد. با استفاده از این آزمایش می­توان خواص مکانیکی مواد مانند ضـریب ارتـجاعی ­(مدول الاسـتیک)، تنـش تسـلیم (Yield Stress) تنش پارگی (Ultimate Stress)، کرنش تسلیم و .... را تعیین نمود. همچنین با محاسبه سطح زیر منحنی تنش-کرنش می­توان میزان انرژی لازم برای پارگی را تعیین نمود.قابلیت­های دستگاه
 1. اندازه گیری نیرو بصورت اتوماتیک در حین انجام آزمون و ارسال اطلاعات به کامپیوتر
 2. اندازه گیری تغییر طول کل نمونه در حین انجام آزمون و ارسال اطلاعات به کامپیوتر
 3. رسم منحنی تنش-کرنش
 4. محاسبه خواص مکانیکی نمونه مانند مدول یانگ، تنش و کرنش تسلیم، تنش و کرنش پارگی، سطح زیر منحنی
 5. امکان تعویض گیره­های دستگاه یا لودسل برای تغییر قابلیت دستگاه جهت استفاده برای سیم و کابل و پلاستیک
 6. رسم منحنی تنش-کرنش و سایر منحنی های مورد نیاز توسط کامپیوتر
 7. محاسبه خواص مکانیکی نمونه مانند مدول یانگ، تنش و کرنش تسلیم، تنش و کرنش پارگی، سطح زیر منحنی، انرژی شکست و ...
 8. قابلیت نصب اکستنسیومتر (Extensometer) جهت اندازه گیری تغییرات طول
 9. امکان انجام آزمون خزش
 10. امکان انجام آزمون خمش 3 نقطه­ای و 4 نقطه­ای با تعویض گیره­های دسـتگاه
 11. امکان انجام آزمون چسبندگی با تعویض گیره­های دستگاه
 12. امکان انجام آزمون  فشاری و اندازه گیری ثابت فنر
 
 • دستگاه کشش500 کیلو گرم
 • دستگاه کشش1 تن
 • دستگاه کشش2 تن
 • دستگاه کشش5 تن
 • دستگاه کشش10 تن
 • دستگاه کشش 20 تن
محصولات این شرکت با قابلیت اندازه­گیری نیرو از 500 کیلو الی 20 تن و همچنین قابلیت طراحی و ساخت فک­های استاندارد رایج و فک­های سفارشی است.
این فک­ها مناسب برای استفاده در تجهیزات آزمایشگاه­های استاندارد، آزمایشگاه کنترل کیفیت و تجهیزات دانشگاهی است.
سنجش­گر نیروی (Load cell) مورد استفاده در این تجهیزات قابل انتخاب بوده و متناسب با نیاز مشتری بین 500 کیلو الی 20 تن تجهیز می­گردد.
 • فک 500 کیلوی گوه ای
 • فک 500 کیلوی غلطکی
 • فک 1تن گوه ای
 • فک 2 تن گوه ای
 • فک5 تن گوه ای
 • فک10 تن گوه ای
 • فک20 تن گوه ای
 • فک خمش سه نقطه ای
 • فک خمش چهار نقطه ای
 • فک الیاف
 • فک کشش سیم
 • فک نواری
 • فک فشاری
 • اکستنسیومتر 
     ​​