محفظه برودتی رطوبتی حرارتی(CHAMBER)


کنترل دما و رطوبت محیط ازاصلی ­ترین رکن ­های موجود در بیوپزشکی و کشت سلولی می ­باشد. همچنین در آزمون­های بررسی تاثیرات محیطی بر روی خواص مکانیکی قطعات و پوشش­ها نیز نیازمند استفاده ازمحفظه با قابلیت کنترل دما و رطوبت می­باشد. استاندارد­های موجود در صنایع لوله­ سازی و روکش سیم وکابل نیازمند به کارگیری دماهای بسیار پایین (80- درجه سانتی­گراد)، است.
محفظه­ همراه با قابلیت کنترل دما و رطوبت به ما این امکان را می­دهد تا با اجرای آزمون­های دوام با استفاده از تجهیزات نصب ­شده در داخل محفظه، به بررسی تاثیر عوامل محیطی بر خواص مکانیکی بپردازیم.
شرح کلی دستگاه
محفظه­ های فوق با قابلیت کنترل نرخ تغییر دما، ایجاد تغییرات در بازه­های زمانی مختلف در دو مدل ساخته شده است.

  • محفظه­ های رطوبتی با قابیت تغییر دما در محدوده 30- تا 80 درجه سانتی­گراد همراه با کنترل رطوبت

  •  مدل فریزر با قابلیت کاهش دما تا دمای 80- درجه سانتی­گراد

رابط کاربری این محفظه­ ها نمایشگر بوده و امکان ردیابیو ذخیره دمای محفظه در بازه­های زمانی و تغییر در شرایط با استفاده از رابط گرافیکی وجود دارد.
ملزومات:
در محفظه­ های رطوبتی نیاز به استفاده آب مقطر به منظورکنترل رطوبت محیط است.


کاتالوگ