دستگاه ضربه ( FALLING BALL)

شرح دستگاه:
این دستگاه جهت بررسی میزان مقاومت مواد پلاستیکی از جمله صفحات نازک،سیم و کابل،جعبه باطری  و....صورت می پذیرد این اندازگیری مقاومت  به وسیله ی جرم از ارتفاع از پیش تعیین شده صورت می پذیرد. میزان ازتفاع سقوط وزنه ی دستگاه ضربه ( گوی) و ارتفاع در تست های مختلف متفاوت می باشد.

شماره استاندارد:ASTM1709

کاتالوگ