دستگاه چسبندگی عایق به سیم (TF)

این آزمون باید برروی رشته نول نگه­دارنده انجام می­گیرد. نمونه قبل از آزمون، به منظور آماده سازی اولیه، به مدت یک ساعت در یک آون هوا مطابق بند 8 استاندارد IEC 60811-1-2 در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار گرفته و سپس به طور طبیعی طی مدت حداقل  16 ساعت خنک می­شود.
آزمون مطابق شکل 1 انجام می­گیرد. طرح و ابعاد گیره نگهدارنده مرجع در شکل 2 نشان داده شده است. در گیره نگهدارنده مرجع، محفظه از جنس آلومینیوم آلیاژی بوده و خارهای مخروطی از جنس پلی­ آمید 6 هستند. فکهای نگهدارنده بگونه­ای طراحی می­گردد که تحت بارکششی، قابلیت گردش محوری داشته باشند. نیروی فشاری اعمال شده توسط گیره از طریق 4 فنر تأمین میگردد که مقادیر این نیرو بشرح زیر می­باشد:
نول نگهدارنده 50 میلیمتر مربع: 20000±1000N
نول نگهدارنده 70 میلیمتر مربع: 27000±1000N
با توجه به اینکه ضریب فنر عدد مشخصی می­باشد، نیروی فوق توسط چرخش 2 عدد پیچ M16 تعبیه شده برروی فک قابل دسترس و تنظیم می­باشد.
روش آزمون
از یک نمونه رشته نول نگهدارنده، به طول حداقل 6 متر، باید 6 قطعه با توزیع یکنواخت، برداشته شده و تحت آزمون قرار گیرد. اندازه قطعات در شکل 1 نشان داده شده است. عایق قباید بطور کامل در مقاقطع A و B نشان داده شده در شکل، بریده شود. آزمون باید در طی حداکثر 10 دقیقه پس از بستن نمونه در گیره نگهدارنده انجام شود. نرخ افزایش نیرو باید بین 2500N/min تا 5000N/min باشد. حداکثر نیروی Tf در لغزش عایق در محدوده نقاط A تا C ثبت می­گردد. میانگین مقدار Tf تست شده برای 6 قطعه مورد آزمون، بعنوان Tf رشته در نظر گرفته می­شود.

معیار قابل قبول برای رشته­های نول مسنجر بشرح زیر می­باشد:
Tf(50mm2)≥12000N
Tf(70mm2)≥16000N

استاندارد:

IEC 60811-1-2