دستگاه تست چسبندگی عایق به هادی رشته نول نگهدارنده (Tg)

هدف از آزمون:
این آزمون باید برروی رشته نول نگه­دارنده انجام می­ گیرد. نمونه قبل از آزمون، به منظور آماده سازی اولیه، به مدت یک ساعت در یک آون هوا مطابق بند 8 استاندارد IEC 60811-1-2 در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار گرفته و سپس به طور طبیعی طی مدت حداقل  16 ساعت خنک می­شود.
آزمون مطابق شکل 1 انجام می­ گیرد. فک­های نگه دارنده کابل بگونه­ای طراحی می­ گردد که در حین کشش، قابلیت گردش محوری را دارا می­باشد. و در نتیجه از خرابی سطح تماس در هنگام لغزش عایق ناشی از تابیدگی، رشته­ های هادی جلوگیری می ­گردد.

روش آزمون
از یک نمونه رشته نول نگهدارنده، به طول حداقل 10 متر، باید 6 قطعه با توزیع یکنواخت، برداشته شده و تحت آزمون قرار گیرد. اندازه قطعات در شکل نشان داده شده است. سرعت کشش باید 20mm/min باشد. نیروی Tg مورد نیاز برای شروع لغزش عایق روی هادی ثبت گردد.
معیار قابل قبول برای رشته­ های نول مسنجر بشرح زیر می­باشد:
Tg(50mm2)≥180N
Tg(70mm2)≥200N

توضیحات
برای انجام این آزمون نیاز به دستگاه کشش با ظرفیت حدود 100 کیلوگرم می­باشد و فک بگونه­ای طراحی می­گردد که برروی دستگاه فوق قابل نصب باشد.

استاندارد:

IEC 60811-1-2