دستگاه انتشار شعله روی تک رشته سیم

هدف از آزمون
هدف از این آزمون بررسی رفتار تک رشته سیم یا کابل عمودی در برابر حریق می­باشد. این آزمون برای سیمهای با قطر کمتر از 8/0 میلیمتر یا سیم تابیده شده (Stranded) با مقطع کمتر از 5/0 میلیمتر مربع مناسب نمی­باشد.

روش آزمون
ابتدا سیم بصورت عمودی در محفظه قرار گرفته و شعله با زاویه 45 درجه به آن برخورد می­کند. سپس رفتار گسترش شعله برروی سیم مورد مطالعه قرار می­گیرد.

تجهیزات مورد نیاز:
  • محفظه احتراق به ابعاد 30*45*120 سانتیمتر
  • سیستم شروع احتراق (Ignition Source)
  • تجهیزات مربوط به مشعل احتراق
  • تجهیزات کنترل فشار گاز 
  • هود آزمایشگاهی به همراه فن

استاندارد:
IEC 60332-1