دستگاه اکسیژن ایندکس

شرح آزمون
این آزمون برای اندازه­گیری حداقل غلظت اکسیژن لازم برای ادامه احتراق عایق کابل در مخلوط اکسیژن و نیتروژن می­باشد. در این آزمون یک نمونه بصورت عمودی در دستگاه با محفظه شفاف در اتمسفر با غلظتهای متفاوت از اکسیژن و نیتروژن قرار می­گیرد. و نمونه از قسمت بالایی سوزانده می­شود. غلظت­های متفاوت از اکسیژن و نیتروژن توسط شیرهای رگولاتور و فلومترهای مختلف تنظیم می­گردد. با تغییر میزان غلظت اکسیژن و نیتروژن حداقل غلظت اکسیژن مورد نیاز برای سوختن نمونه تعیین می­گردد.
 
استاندارد: ASTM D2863