دستگاه آزمون غلظت دود

هدف آزمون:
تعیین جزئیات آزمون مورد استفاد برای اندازگیری میزان انتشار دود ناشی از سوزاندن کابل­های الکتریکی یا فیبر نوری تحت شرایط معین مثل سوزاندن بعضی از کابل ها در حالت افقی می باشد. می­توان عبور نور تحت شرایط احتراق همراه با شعله و احتراق بدون شعله به معیاری برای مقایسه کابل های مختلف یا انطباق آنها با الزامات تعیین شده استفاده نمود.

تجهیزات آزمون
تجهیزات آزمون شامل موارد زیر می باشد.
اتاقک آزمون:
اتاقک آزمون باید شامل یک محفظه ی مکعبی با ابعاد داخلی mm 3000  mm ±30بوده و ساختار آن از مواد مناسب نصب شده بر روی چار چوب ساخته شده از پروفیل فولادی  تشگیل شده است که یک طرف آن باید یک در با پنجره شیشه ای برای دیدن داخل اتاقک و روبروی هم باشند تا امکان انتقال پرتو نور از سیستم نور افقی فراهم شود فاصله مرکز این پنجره تا کف اتاقک بایدmm 100±mm2150باشد.
برای عبور کابل ها مانند آن و به منظور قرار گرفتن اتاقک در فشار اتمسفر دیوارهای اتاقک باید  دارای سوراخ های ورودی در نزدیکی سطح زمین باشد (یعنی این سوراخ های بیش از mm100بالاتر از کف اتاقک نباشند).
سوراخ ورودی نباید مستقیماٌ پشت منبع آتش یا بر روی یک دیوار باشد.حداقل دو سوراخ ورودی داشته باشد و مساحت کل شوراخ خای وروی باز ر هنگام آزمون بایدcm25±cm225 که روی دو دیوار مقابل هم، یکی زیر منبع نور و دیگری زیر دریافت کننده قرار گرفته باشند،مناسب می باشد.
دمای محیط بیرون اتاقک بایدCº10±ºC 20باشد و اتاقک نباید در معرض نور مستقیم خورشید یا تغییرات شدید آب و هوایی قرار بگیرد.
معمولا توصیه می شود پس از هر آزمون امکان خارج کردن دود موجود در اتاقک از طریق یک کانال مجهز ب فن باشد.توصیه می شود برای کمک به فرایند خروج دود در اتاقک باز باشد.
یک صفحه مانع به طول mm50±mm1500 وبلندی mm50±mm1000باید درون اتاقک در مکانی که در شکل 1 نشان داده شده است قرار داده شود.یک سمت این صفحه بایدد مجاور دیوار پشتی با حداکثر فاصله ی هواییmm10)در نقطه ای به فاصله ی mm25±mm750 از دیوار کناری قرار گیرد،وباید به گونه ای خم شود که خط مرکزی اتاقک را در نقطه ای به فاصله ی mm25±mm1400نسبت به نقطه مجاور دیوار پشتی،قطع کند.
سیستم نور سنجی:
سیستم نور سنجی که در شکل 2 نشان داده شده است منبع نور و دریافت کننده باید در خارج اتاقک و بدون هرگونه ارتباط فیزیکی ،در مرکز دو پنجره مستقر در دو دیوار مقابل هم،قرار بگیرند. پرتو نور باید با عبور از پنجره های شیشه ای مستقر ر دیواره های جانبی ،از میان اتاقک عبور کند.
منبع نور باید یک لامپ تنکستن هالوژن با حباب کوارتزی شفاف و مشخصات زیر باشد:
توان نامی:W100
ولتاژنامی:V DC12
شار نوری نامی:Im2000تاIm3000
دمای رنگ نامی:K2800تا K3200
لامپ باید با ولتاژV0.1±V12(مقدار میانگین) تغذیه شود. طی آزمون ،ولتاژ باید در گستره V01/0±ثابت بماند لامپ باید در یک محفظه نصب شده وپرتوآن توسط یک سیستم عدسی به گونه ای تنظیم شود که ناحیه دایره ای به طور یکنواخت روشن به قطرm1/0±m5/1 برروی سطح داخلی دیوار مقابل ایجاد کند.
فتوسل گیرنده:باید از نوع سلنیومی یا سیلیکونی با پاسخ طیفی مشاهده گر در نور کامل روشن (معادل چشم انسان)منطبق با استانداردهای ملی وکمپسیون بین المللی روشنایی(CIE)باشد. فتوسل باید در انتهای لوله ای به طولmm10±mm150 که در انتهای دیگر خود یک پنجره محافظ در برابر غبار دارد،قرار گیرد. داخل لوله باید به رنگ سیاه مات باشدتا از انعکاس نور جلوگیری شود.فتوسل بایدبرای کار در گستره خطی خود توسط یک مقاومت بارگذاری شده فتوسل باشد.
سیستم نورسنجی باید قبل از انجام آزمون بدون آزمونه، روشن شود. پس از رسیدن به پایداری،قرائتهای صفر و مقیاس کامل ثبت کننده باید برای نور رسیده به آشکارساز ،متناظر با صفر درصد(بدون نور)و100%روشنایی عبور تنظیم شوند.
یادآوری:1-به صورت دوره ای،برای مثال در ابتدای هر سری آزمون،کارایی فتوسل با قرار دادن فیلترهای کاهنده ی نور استاندارد هر مسیر پرتو نور باید مورد تایید قرار گیرند.ضروری است که این فیلترها سراسر درگاه نوری فتوسل را پوشش دهند و مقادیر عبوری اندازه گیری شده و به وسیله فتوسل،ارائه کننده مقداری از پارامترAدرون 1±5% از مقدار کالیبره شده فیلتر باشند.همچنین توصیه می شودتا فیلترها امکان تایید خطی بدون پاسخ آشکارساز را که بهتر است متناسب با عبور نور در گستره مورد استفاده باشد، فراهم کنند.
یادآوری2-بیشتر فیلترهای کاهنده نور،براساس یک پارامترکه به عنوان جذب تعریف می شود مشخصر می شود که مشابه پارامتر Aتعریف شده است و امکان دارد برای تبدیل عبور اندازه گیری شده به کار روند.
منبع آتش استاندارد:  
منبع آتس استانداردباید مقدار 01/0±00/1لیتر الکل با ترکیب زیر باشد:
اتانول:1%±90%
متانول:1%±4%
آب:1%±6%
درصورت اضافه شدن عامل غیر خوراکی کننده به الکل این عامل نباید هیچ گونه تاثیری در دود منتشر شده از کابل تحت آزمون داشته باشد.
الکل باید درون یک سینی از جنس فولاد گالولنیزه یا فولاد زنگ نزن که محل اتصال لبه های آن آببندی شده، دیواره های آن ذوذنقه دی شکل بوده وابعاد داخلی زیر را دارد.ریخته شود.
مقطع پایینی:mm (2±210) ×mm(2±110)
مقطع بالایی : mm(2±140)×mm(2±240)
ارتفاع : mm(2±80)
ضمانت سینی: mm(1/0±0/1)
سینی باید در ارتفاع mm10±100mm از کف زمین بر روی یک چارچوب با اطراف باز قرار گیرد تا امکان گردش هوا اطراف و زیر سینی برقرار شود.