دستگاه تست انتشار شعله روی رشته سیم

هدف از آزمون
هدف از این آزمون بررسی رفتار دسته سیم یا کابل عمودی در برابر حریق می­باشد.

روش آزمون
ابتدا دسته سیم بصورت عمودی برروی نردبان داخل محفظه قرار گرفته و شعله از طریق مشعل با ابعاد استاندارد به آن برخورد می­کند. سپس رفتار گسترش شعله برروی سیم مورد مطالعه قرار می­گیرد.

استاندارد:IEC 60332-3