دستگاه انتشار گاز های اسیدی

آزمون انتشار گاز اسیدی
هدف آزمایش
هدف از این آزمون تعیین مقدار گازهای اسیدی منتشر شده (بغیر از اسید هیدروفلوریک) در حین سوختن روکش سیم می­باشد. برای دقت بیشتر، این آزمون برای زمانهایی که میزان اسید انتشار یافته، کمتر از 5 میلی­گرم از هرگرم نمونه باشد، توصیه نمی­شود. همچنین این روش برای آزمون مواد بدون هالوژن (Zero Halogen) مفید نمی­باشد. برای چنین موادی استفاده از روش ارائه شده در استاندارد IEC 754-2 توصیه می­گردد.

روش آزمون
ابتدا یک مقدار از ماده تحت آزمون در کوره با دمای 800 در اتمسفر هوای خشک، سوزانده شده و گازهای حاصل در محلول 1/0 نرمال هیدروکسید جذب می­گردد. سپس با اندازه گیری میزان اسید جذب شده در محلول، میتوان میزان گاز اسیدی منتشر شده را محاسبه نمود.
استاندارد IEC 60754-1