مدیرعامل و هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:
آقای مسعود مستوفی سرکاری
نایب رئیس هیئت مدیره:
خانم مهری کرکوتی اسکویی
عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی:
آقای سینا مستوفی سرکاری
عضو هیئت مدیره و مدیر مهندسی:
آقای نیما مستوفی سرکاری