تست ضربه لوله

هدف از آزمون
هدف از این آزمون بررسی رفتار مکانیکی لوله و منهول­های پلیمری در برابر ضربه ناشی از سقوط آزاد می­باشد.
روش آزمون
ابتدا مطابق با استاندارد مورد آزمون قطعه (لوله یا اتصال) به ابعاد مناسب بریده می­گردد و در محیط با دمای استاندارد قرار داده می­شود. پس از رسیدن قطعه به دمای مورد نظر، نمونه داخل دستگاه قرار داده می­شود. بخش پایه اطاقک روی قطعه V شکل دستگاه به گونه­ای قرارداده می­شود که در مکان ضربه، حداقل 30 میلیمتر فاصله بین بخش پایه و قطعه V شکل وجود داشته باشد. ضربه زن دستگاه بطور اتوماتیک موقعیت و ضخامت نمونه را تشخیص داده و به ارتفاع تنظیم شده (از 500 تا 2500 میلیمتر) انتقال پیدا میکند. و بصورت اتوماتیک ضربه زن رها می­گردد. همزمان با رهایش وزنه، فک دستگاه با استفاده از یک سروموتور، به پایین حرکت کرده تا پس از اعمال ضربه، برای جلوگیری از اعمال ضربه دیگر، وزنه را توسط گیره نگه داشته و به بالا هدایت می­کند. پس از اعمال ضربه عکس العمل نمونه در اثر ضربه مورد بررسی قرار می­گیرد.
لازم به ذکر است که در صورت نیاز، اطاقک دستگاه می­تواند مجهز به سیستم خنک کاری باشد تا در حین انجام آزمون دمای محیط ثابت نگه داشته شود.

مشخصات دستگاه­ها
IMP-20-07 IMP-31-07 IMP-40-07 IMP-20-16 IMP-31-16 IMP-40-16
حداکثر ارتفاع سقوط (متر) 2 1/3 4 2 1/3 4
حداکثر قطر نمونه (میلیمتر) 700 700 700 1600 1600 1600
عرض دستگاه (میلیمتر) 1000 1000 1000 2100 2100 2100
عمق دستگاه (میلیمتر) 900 900 900 900 900 900
ارتفاع دستگاه (میلیمتر) 4300 5400 6300 5300 6400 7300
دقت کنترل ارتفاع (میلیمتر) 10 ±
حداکثر وزنه (کیلوگرم) 16
حداقل ارتفاع سقوط (میلیمتر) 500
صفحه نمایش کنترلی لمسی-رنگی (HMI)
دمای کاری دستگاه (oC) 5-30
حداقل دمای محفظه*  (oC) 0
برق مصرفی 220 ولت تک فاز
استانداردهای انجام آزمون ISIRI 9116-3, ISIRI 16039, ISIRI 11438,
ISIRI 11437, DIN EN 1411, BS EN 744,
EN 12061, DIN EN ISO 3127
*اختیاری، در صورت نصب سیستم خنک کاری، دمای محفظه بصورت سفارشی برای دمای oC20- قابل ساخت می­باشد.